این عذاب یازده ساله نبودنت...

به خاطر آوردن

 شاید

 آزار دهنده ترین شیوه از یاد بردن است

 و احتمالا 

دوستانه ترین راه برای تخفیف این عذاب


اریش فرید

  • مهر2خت
Designed By Erfan Powered by Bayan